Menu

Svařování a regenerace kolejnic

REGENEROVANÍ KOLEJNIC

Postup při provádění regenerace kolejnic v Duchcovské svařovně

1. Třídění a detekce vad

 • Po prvotním vytřídění po vyjmutí z kolejí a po složení na úložištích se jednotlivé kolejnice nakládají na válečkou dráhu, kde jsou vizuálně kontrolovány, a kde se přesně určí, které části kolejnice budou odstraněny a které budou dále pokračovat regenerační linkou.
 • Kolejnice lze prohlížet ze všech stran, je možné je otáčet a tak tvořit dle daných možností co nejoptimálnější pojížděnou hranu, což při výměně kolejnic přímo na přechodných pracovištích v kolejích lze provádět jen velice obtížně. 

2. Regenerace

 • Strojní pilou se odstraní staré termitové sváry, viditelné vady jak na hlavě, stojně, tak i patě kolejnice. 
 • Staré elektrické svary prováděné stykovým svařováním s odtavením se ponechají pouze v případě celoplošně seříznutého výronku, po provedení defektoskopické kontroly a změření geometrie svaru.
 • Broušením svaru lze případné nedovolené výškové a směrové odchylky svaru odstranit.

„Nikdo zatím nevymyslel kvalitnější spojení dvou kolejnic, nežli je stykové odtavovací svařování!“


3. Svařování  

 • V případě převalků nebo ostrých hran na hlavě kolejnice se provede jejich obroušení před vlastním procesem svařování kopírovací bruskou Robel.
 • Kolejnice před vlastním svařením musí odpovídat předpisu SŽDC S 3, část XV.
 • Vlastní svaření kolejnic ne kratších než 5 bm, se provede stykovým svařovacím strojem K 190 PK. Svar vznikne spojením materiálu kolejnic, bez použití přídavného materiálu.
 • Doba životnosti svaru odpovídá minimálně době životnosti vlastní kolejnice.

4. Broušení a kontrola

 • Výsledný svar je po vychladnutí obroušen kopírovací bruskou Robel.
 • Následně je změřen elektronickým měřidlem nerovnosti povrchu kolejnic a svarů EML-T/2003 a případné odchylky jsou dobroušeny.
 • Poté je každý svar změřen pomocí ultrazvukového defektoskopu DIO 562LC 2CH. 


5. Odvoz a výměna

 • Takto vyrobené dlouhé kolejnicové pasy je možno na soupravě dlouhých kolejnic SDK II odvézt na stavbu a pomocí této soupravy šetrně vyměnit. V
 • vyzískané kolejnice lze zpětně na soupravu naložit, odvézt na recyklační základnu, kolejnice vytřídit, uložit a opět celý proces opakovat.

Pokud není možno zregenerované kolejnicové pasy z různých důvodů (finanční, výlukové atd.) zatím vložit do koleje, lze je prozatím deponovat, jak na úložišti, tak na vozech soupravy SDK II (krátkodobě), aby se při eventuálním skládání a opětovném nakládání ušetřilo za tyto manipulace. Ve stabilní svařovně je též možné vyrábět dle přání zákazníků kolejnice normálních délek, zkrácené do vnitřních pasů oblouků, tak i různé speciální délky.